+91-9414321035

Shri Ramchandra ji Ki Aarti

Shri Ramacandra kripalu bhaju, mana, harana bhava bhaya darunam;

navakanja-locana kanja-mukha, kara-kanja pada-kanjarunam....||
Kandarpa aganita amita chavi, navalina niraj sundaram;
patapita manahu tarita ruchi suchi, naumi Janaka-sutavaram....||
Bhaju Dinabhandu Dinesha danava-daitya-vansha nikandanam;
Raghunanda anandakanda, Kaushalacanda Dasharatha-nandanam....||
Sira mukuta kundala tilaka caru, udaru anga vibhushanam;
ajanu bhuja sharacapa dhara, sangrama-jita Khara-Dhushanam....||
Iti vadati Tulasidasa Shakara, Shesha munimana ranjanam;
mama hridaya-kanja nivasa kuru, kamadi khaladala ganjanam....||

Leave a Comment